Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in pdf-formaat en kunnen ook geopend worden via een link in de orderbevestiging van de bestelling.

Identificatie van de verkoper

De verkoper is Koffie Bon Roy met ondernemingsnummer BE 0700 046129 (hierna genoemd  Bon Roy koffie & thee).
Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer 0489 4704691 of via het e-mailadres info@koffiebonroy.be.

 

Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Koffie Bon Roy. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar de sectie ‘Veelgestelde vragen‘. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met de klantendienst.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Bon Roy koffie & thee, Goorbergenlaan 15 2290 Vorselaar en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Koffie Bon Roy (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Wijziging voorwaarden

Koffie Bon Roy kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Beperking van aansprakelijkheid

Koffie Bon Roy levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Koffie Bon Roy kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Koffie Bon Roy niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@koffiebonroy.be.  De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Koffie Bon Roy geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Koffie Bon Roy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Koffie Bon Roy behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Koffie Bon Roy pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Koffie Bon Roy geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Koffie Bon Roy de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Koffie Bon Roy zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Koffie Bon Roy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Koffie Bon Roy artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 

Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België, Nederland en Luxemburg. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

De levertermijn bedraagt 3-10 dagen voor de reeds betaalde producten. Voor de bestellingen via een bankoverschrijving, zal de levering pas plaatsvinden zodra de betaling binnen is. Deze levertermijn geldt enkel voor koffie, thee en accessoires.

De levertermijn voor de koffiemachines kunnen 30 dagen duren. Hiervoor is het best dat er contact opgenomen wordt met de verkoper.

Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen terug te zenden naar Koffie Bon Roy, Goorbergenlaan 15 2290 Vorselaar. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Koffie Bon Roy de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking, zal een retour door Koffie Bon Roy slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Koffie Bon Roy te melden. Klachten zullen door Koffie Bon Roy in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten, gericht aan de klantendienst zullen door Koffie Bon Roy worden aanvaard (e-mail: info@koffiebonroy.be). In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Koffie Bon Roy steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via aangegeven methoden uitvoeren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Koffie Bon Roy of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Koffie Bon Roy, Goorbergenlaan 15 2290 Vorselaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Consumentenbescherming

 

Conformiteit en garantie

Koffie Bon Roy staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Koffie Bon Roy als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Koffie Bon Roy jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Koffie Bon Roy nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. (Klantennummer, bestelnummer…)

Bij Koffie Bon Roy ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Koffie Bon Roy binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Koffie Bon Roy en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Raadpleeg hiervoor de privacydisclaimer.